يك سايت خبري كه مدتي است با رويكرد حمايت از مشايي و حمله به مخالفان وي راه اندازي شده،نوشته است...


منبع:
http://www.seemorgh.com