كارشناسان بي خبري مردم عربستان از اشغال سرزمينشان توسط صهيونيست ها را به سكوت معنادار مقامات سعودي و سانسور رسانه هاي وابسته به رژيم سعودي مرتبط دانسته...


منبع:
http://www.seemorgh.com