نيروهاي امنيتي در سوريه به روي تظاهركنندگان ضد دولتي در شهرجنوبي درعا آتش گشودند كه در نتيجه آن دست كم يك نفر كشته شد. اين سومين روز ناآرامي در شهر درعاست.


منبع:
http://www.seemorgh.com