شايد زماني كه رييس جمهور نام چند بانو را به بهارستاني ها داد تا به عنوان وزير از آن‍ها راي اعتماد براي سمت وزارت بگيرد،كسي تصور نمي كرد اين زن "مرضيه وحيد دستجردي" باشد و بتواند از مجلس راي اعتماد بگيرد.


منبع:
http://www.seemorgh.com