اين اقدام رژيم حاكم بحرين نه تنها منجر به دست كشيدن شيعيان از قيام نشد بلكه بر خشم آنان افزود و زعم و زجم آنان براي ساقط كردن رژيم "آل خليفه" را از گذشته بيشتر كرد.


منبع:
http://www.seemorgh.com