"نيويورك تايمز" در تحليلي از وقايع اخير بحرين و دخالت نظامي عربستان در اين كشور نوشت...


منبع:
http://www.seemorgh.com