دكتر محمود احمدي نژاد صبح امروز به طور سرزده از بخش هاي مختلف بيمارستان فيروزگر بازديد كرد.


منبع:
http://www.seemorgh.com