وقتي انسان فكر ميكند كه اين افراد چگونه بايد شب عيد خود را بگذرانند، برايش قابل تحمل نيست. از اين جهت سعي كرديم تا نظر مسئولين را به اين امر جلب كنيم تا چاره اي بينديشند تا در مقطع فعلي مشكل آنها لااقل حل شود.


منبع:
http://www.seemorgh.com